Krzysztof Jurek - strona prywatnaOferuję pomoc w realizacji projektów badawczych na różnych etapach:

 

#Obliczenie takich parametrów jak: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, wariancja, mediana, moda, miary zmienności i rozproszenia, miary położenia.

 

#Weryfikowanie hipotez poprzez odpowiednie testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne np. testy t, test Manna-Whitneya, test Wilcoxona, test Kruskala-Wallisa, test mediany, test znaków, test Kołmogorowa -Smirnowa, ANOVA, ANOVA z powtarzanymi pomiarami itd (M)ANOVY. 

 

#Testy sprawdzające założenia normalności i homogeniczności wariancji, statystyka rzetelności Alfa Cronbacha.

 

#Graficzna prezentacja wyników w postaci wykresów różnego rodzaju. Tworzenie skal stenowych i staninowych, ich prezentacja graficzna.

 

#Oferuję również bardziej zaawansowane obliczenia np. analiza czynnikowa, analiza skupień, modele regresji, korelacje cząstkowe itp. 

 

#Korelacje (chi-kwadrat, V-Cramera, phi, eta, R Pearsona)


© Copyright 2017 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl