Krzysztof Jurek - strona prywatnaKorepetycje IBM SPSS Statistics

Obliczenia w SPSS, pomoc w analizie, pomoc w interpretacji, kurs SPSS dla początkujących.

Doświadczenie/kompetencje:

PM Group Polska Sp. z.o.o.

Trener IBM SPSS Statistics (2011)

Projekt D@ta Explorer – cykl szkoleń z zakresu m.in.
• Zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu SPSS
• Tworzenie i opis zbiorów danych:
-zapoznanie z oknem edytora danych
-struktura zbioru danych w SPSS
• Tworzenie i opis zbiorów danych:
- ręczne wprowadzania danych do SPSS
- opis danych
• Pobieranie danych w różnych formatach (Excel, plik tekstowy, bazy danych i inne)
• Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł:
- dodawanie obserwacji
- dodawanie zmiennych
• Przygotowanie danych do analizy:
- agregacja – wyliczanie sum, średnich i innych statystyk dla grup obserwacji 
- selekcja obserwacji do analizy – wybór warunkowy, losowy itp.
- podział zbioru danych na podzbiory
• Podstawowe techniki analizy danych:
- transformacja zmiennych,
- tworzenie nowych zmiennych oraz czyszczenie zbiorów danych
- wyliczanie wartości nowej zmiennej 
• Podstawy analizy statystycznej:
- rekodowanie wartości istniejącej zmiennej
- przekształcenia warunkowe
- wykorzystanie statystyki w procesie podejmowania decyzji - wprowadzenie
- szacowanie z wykorzystaniem miar tendencji centralnej
- poziom pomiaru a miary tendencji centralnej
- średnia arytmetyczna jej zalety i wady, 
- mediana modalna i inne miary tendencji centralnej
- miary rozproszenia a wykorzystanie miar tendencji centralnej
- od odchylenia od średniej do odchylenia standardowego
- rozstęp, odchylenie przeciętne i inne miary rozproszenia
- analiza regresji
- ocena rozkładu zmiennej
- wpływ rozkładu na dobór miar przeciętności
- regresja logistyczna
- graficzna wizualizacja rozkładu
- histogram
- wykres skrzynkowy
- słupki błędu
- wykres punktowy
- wykorzystanie tabel krzyżowych do badania siły związku pomiędzy zmiennymi
- dobór kierunku procentowania ze względu na charakter zależności pomiędzy zmiennymi
- analiza dyskryminacyjna
• Analiza danych przy użyciu pakietu statystycznego SPSS:
- od liczebności oczekiwanej do analizy skorygowanych reszt standaryzowanych
- Test niezależności Chi-kwadrat Pearsona
- Zmienne nominalne i porządkowe a dobór miar siły związku
- raportowanie tabelaryczne jako jedna z podstawowych form prezentacji wyników badań
- tabele, a rodzaj informacji przekazywanych za ich pomocą
- typy i rodzaje raportów tabelarycznych
- zasady konstrukcji tabel
- techniczne aspekty tworzenia tabel

- praktyczne wskazówki dotyczące budowy tabel
- praca w interfejsie konstruktora tabel – omówienie i przykłady zastosowania
- podstawowe informacje o interfejsie
- tworzenie tabel - tabele częstości, tabele krzyżowe, listingi obserwacji
- statystyki podsumowujące i praca ze zmiennymi
- dobór statystyk podsumowujących ze względu na poziom pomiaru, układ i cel tabeli
- wykorzystanie w tabelach zmiennych jakościowych – sortowanie, łączenie kategorii i tworzenie podsumowań pośrednich
- wykorzystanie w tabelach zmiennych ilościowych – sortowanie, kategoryzacja
- zaawansowane aspekty budowy tabel
- wpływ braków danych na prezentację wyników w tabelach
- ważenie a prezentacja danych w tabelach
- zestawianie i zagnieżdżanie zmiennych w obrębie wymiarów tabeli 
- tworzenie różnych typów tabel
- tabele częstości
- tabele dla baterii pytań mierzonych na tej samej skali
- tabele dwu i wielodzielcze
- tabele dla pytań z możliwością wyboru wielu odpowiedzi
- tabele dla ze statystykami dla cech ilościowych

Korepetycje: statystyka

Szczegóły pod adresem: Korepetycje ze statystyki  - Lublin


© Copyright 2013 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl