Krzysztof Jurek - strona prywatnaReferaty na konferencjach, projekty badawcze, konferencje

2016
 • Immigrants' integration in Poland. Dillemas and challanges, The 11th International Scientific Conference Social Sciences for Regional Development 2016, Daugavpils 14-15 październik 2016.


2015

 • Wirtualna etnografia - uwagi metodologiczne, Ogólnopolska konferencja naukowa Wyzwania  i dylematy współeczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?, Lublin 29 kwiecień 2015.

 • Social Media and Image Creation, Międzynarodowa konferencja naukowa Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Terażniejszość i perpsektywy rozwoju, Nałęczów 25-27 maj 2015.

 • International Migrations and the Question of Identity, The 10th International Scientific Conference Social Sciences for Regional Development 2015, Daugavpils 16-17 październik 2015.

 • Tożsamość zbiorowa a pamięć historyczna. Doświadczenia polsko-ukraińskie, II Międzynarodowa konferencja naukowa Dialog miedzykulturowym we współczesnym świecie. Dialog pamięci, Warszawa 5 listopad 2015.
2014

 • Elementy znaczęce tożsamości społeczno-kulturowej mieszkańców Opoczna, Konferencja naukowa Budowanie tożsamości małych miast pod wpływem lokalnej tradycji, wydarzeń, procesów historycznych, podmiotów, osób etc., Supraśl 29 listopad 2014.

 • Tożsamość europejska młodych Polaków i Słowaków, Konferencja naukowa Tożsamość w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kazimierz Dolny, 25-26 listopad 2014.

 • Rola rodziny w życiu imigrantów, Krajowa konferencja naukowa Obraz współczensje rodziny, Lublin 24-25 listopad 2014.

 • Tożsamości religijne a pluralizm światopoglądowy, Medzinárodný vedecký seminár Pluralizmus, náboženstvo, výchova Pluralizm, religia, edukacj, Prešov 28 sierpień 2014.

 • Media mniejszości narodowych w Polsce i ich znaczenie. Na przykładzie mniejszości białoruskiej i ukraińskiej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura w mediach, media w kulturze, Lublin 1-2 kwiecień 2014 (prowadzenie jednej z grup roboczych).

 • Ludzie starzy i starość w świetle wybranych badań opinii społecznej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Problemy społeczne i  medyczne osób starzejących się, Lublin 22 maj 2014.

 • Ciało a świat społeczny - taoria habitusu Pierre'a Bourdieu, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Rytuał odkryty na nowo - performatywny wymiar gestów, Lublin 28 maj 2014.

 • Cultural identity in the Context of Migration Processes, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sieć przestrzenią współpracy społecznej, gospodarczej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Nałęczów 26-28 maj 2014.

2013

 • Migracje a kryzys finansowy. Doświadczenia zawodowe Białorusinów i Ukraińców mieszkających w Polsce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, Nałęczów 13-15 maja 2013.

 • Polskie media o imigrantach, imigranci o polskich mediach, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Etyka mediów VII Rozumieć media - mądrość w mediach?. Kraków 16-17 maj 2013.

 • Obraz Polski i Polaków w świadomości imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Krajowa konferencja naukowa pt. Kongres Młodej Socjologii 4, Kraków 17-18 maj 2013.

 • Tożsamość religijna imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Konferencja naukowa pt. Tożsamość religijna w nowoczesności, Nałęczów 26-27 czerwiec 2013.

 • Świadomość polskiego dziedzictwa kulturowego wśród imigrantów z Białorusi i Ukrainy, Zjazd Socjologiczny pt. Co po kryzysie?, Szczecin 11-14 wrzesień 2013.

 • Statystyka jako narzędzie manipulacji i nadużyć(?), Konferencja ogólnopolska pt. Studia nad wiedzą, Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, Lublin 27-28 listopad 2013.

 • Different ethnic and cultural identity in Polish society. Immigrants from Belarus and Ukraine in Poland, E-conference International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, 09-13 grudzień 2013.

2012

 • Sacrum online - prywtyzacja religii w internecie, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kultura wartości i kultura użycia. Ku prywatyzacji religii?, Lublin, 11 kwiecień 2012. 

 • Upiory (wampierze, strzygonie) w polskiej kulturze ludowej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wampiry w zwierciadle sztuki, Lublin, 14 maj 2012.
 
 • Kryzys gospodarczy jako efekt kryzysu wartości,  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Nałęczów, 21-23 maj 2012.

 • Postawy obywatelskie studentów KUL i UMCS w perspektywie socjologicznej, Studencka debata naukowa nt. postaw obywatelskich studentów KUL i UMCS, Lublin, 28 maj 2012.

 • Prowokacja dziennikarska w teorii i praktyce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Wartości w mediach - wartość mediów, Kraków, 31 maj - 1 czerwiec 2012.

 • Kompetencje prawne imigrantów mieszkających w Polsce, Konferencja naukowa pt. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Supraśl, 13 - 14 wrzesień 2012. 

 • Internet jako źródło wiedzy o społęczeństwie - rozwój i znaczenie wirtualnej etnografii, Doktorancka konferencja naukowa pt. Trudne czasy humanistyki, trudne czasy socjologii. Czego w naukach humanistycznych i społecznych szukają dziś młodzi badacze?, Warszawa 14 - 15 wrzesień 2012.

 • Komiksy "The 99" - promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja?, Konferencja naukowa pt. Kultura popularna na Bliskim Wschodzie: religia - rozrywka - polityka, Warszawa 16 - 17 październik 2012.

 • Między Wschodem a Zachodem: wiele tożsamości Ukraińców, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy o kulturze, Łódź 30 listopad 2012.

2011

 • Znaczenie i funkcje koloru w kulturze - perspektywa socjologiczna, Studencka konferencja naukowa pt. Kolor(y) w kulturze, Lublin, 2-3 czerwiec 2011.

 • Pamięć utrwalona w dziedzictwie kulturowym. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze regionu opoczyńskiego w XIX wieku, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze w małych miastach, Supraśl, 22 październik 2011.

 • Czynniki ułatwiające i utrudniające zachowanie tożsamości imigrantów w Polsce, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Tożsamość w wielokulturowym kontekście, Warszawa-Natolin, 7-8 listopad 2011.

 • Problem kształtowania tożsamości w globalizującym się świecie,I Ogólnopolska konferencja Doktorantów pt. Człowiek wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Lublin, 18-19 listopad 2011.

 • Więzi społeczne i kulturowe w społecznościach lokalnych,Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskursy o kulturze, Łódź, 24-25 listopad 2011.


Organizowane/współorganizowane konferencje:

 • Tożsamość w wielokulturowym kontekścieWarszawa-Natolin, 7-8 listopad 2011 [program]
 • Tożsamość religijna w nowoczesności, Nałęczów 26-27 czerwiec 2013 [program]
 • Rytuał odkryty na nowo - performatywny wymiar gestów, Lublin 28 maj 2014 
 • Tożsamość w krajach Europy Środkowej i Wchodniej, Kazimierz Dolny 25-26 listopad 2014 (we współpracy z Uniwersytetem Preszowkim w Preszowie /Słowacja/) [program]
 • Wyzwania  i dylematy współeczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?, Lublin 29 kwiecień 2015 [program]
 • Medialne ramy tożsamości, Lublin, 1-2 kwiecień 2016 [program]


Projekty badawcze krajowe i wewnętrzne (zrealizowane):


2011-2013


 • Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo, projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 roku.
2014 
 • Tożsamość europejska młodych Polaków i Słowaków, Európska identita mladých Poliakov a Slovakov projekt zrealizowany podczas stażu naukowo-dydaktycznego nr 65/2014 (lipiec - wrzesień 2014), w ramach programu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr UDA-POKL.04.01.01-00-113/10-00.

2013-2015 (granty wewnętrzne)
 • Kompetencje prawne imigrantów mieszkających w Polsce, wewnętrzny grant badawczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Kompetencje międzykulturowe imigrantów mieszkających w Polsce, wewnętrzny grant badawczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)© Copyright 2015 Krzysztof Jurek
All Rights Reserved
Szablon strony: GRX.pl